ให้บริการด้านบริหารและการจัดการงานก่อสร้างทั้งก่อนและหลังงานก่อสร้าง รวมถึงเป็นผู้ออกแบบและให้คำปรึกษากับเจ้าของในเรื่องการประมาณราคาและควบคุมราคา