PM-A. (Project Management Associate Co.,Ltd.)

การให้บริการทางวิชาชีพ

บริษัท โปรเจค เมเนจเม้นท์ แอสโซซิเอท จํากัด (Project Management Associate Co.,Ltd.) ให้บริการทางวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพ สถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างต่างๆ ดังนี้

  1. งานบริหารและจัดการโครงการ (Project Management)
  2. งานบริหาร และจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management)
  3. งานให้บริการที่ปรึกษา ควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Consultant)
  4. งานให้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design)
  5. งานให้บริการตรวจสอบความเรียบร้อย และถูกต้องของงานก่อสร้าง (Inspection)
  6. งานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง (Construction Contractor)

pma_concept_02

pma-concept