ให้บริการจัดหาผู้รับเหมาที่มีความสามารถและมีความน่าเชื่อถือให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามความต้องการของเจ้าของงาน