Site Loader
บริษัท โปรเจค เมเนจเม้นท์ แอสโซซิเอท จำกัด

งานก่ออิฐ

การก่ออิฐต้องเริ่มจากมุมเสาก่อน และขึงแนวกำแพงทั้งทางตั้ง ทางนอน ไว้เป็นระยะ เวลาก่อ จะได้ไม่เลื้อยเป็นงู ถ้าผนังยาว หรือ สูงมากจะต้องมีเอ็นค.ส.ล. เสริมยึดให้แข็งแรงด้วยงานก่อ อิฐเดี๋ยวนี้ไม่ใช่กำแพงอิฐล้วนๆ อย่างเดียว แต่ยังฝังงานระบบ สารพัดอย่างลงไปด้วย เช่น ระบบน้ำระบบไฟ ต้องให้ช่าง ประสานงาน และเว้นงานให้ สัมพันธ์กัน ไม่อย่างนั้น เวลาจะ มาวางระบบต้องรื้อต้องเจาะกัน อยู่เรื่อยกำแพงที่ก่อไว้แล้วก็อาจ เสียหาย หรือไม่แข็งแรง

PM-A_งานก่ออิฐ

PM-A_งานก่ออิฐ

PM-A_งานก่ออิฐ

PM-A_งานก่ออิฐ

Post Author: admin